Zoeken

Safety Deal | Verkenning Beperken Vervolgschade

Graag delen wij een recente mijlpaal die er behaald is. Lees hieronder meer!

Safety Deal

Graag delen wij een recente mijlpaal in de omgevingsveiligheid: de Safety Deal | Verkenning Beperken Vervolgschade. De kern van dit initiatief omvat een breed scala aan maatregelen die zich richten op het verminderen van de gevolgschade bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Hoewel incidenten met (zeer) gevaarlijke stoffen gelukkig relatief zeldzaam zijn, is de impact ervan aanzienlijk wanneer ze zich voordoen. Dit komt niet alleen door de schadelijkheid van de stoffen voor mens en milieu, maar ook door een gebrek aan kennis in de omgang met deze stoffen in crisissituaties.

Om deze uitdagingen aan te gaan, richt de Safety Deal zich op het verkrijgen van specifieke inzichten in patronen en dynamieken die van invloed zijn op systemische handelwijzen en besluitvorming na een incident. Het uiteindelijke doel is om de gevolgschade voor de omgeving te beperken, de veiligheid te verhogen en de economische consequenties te reduceren.
 
Eén van de doelstellingen is het kennisniveau bij betrokken ketenpartners op een hoger niveau te brengen met als intentioneel effect dat de onderlinge samenwerking effectiever verloopt. Bovendien dat het stellen van vragen niet langer gezien wordt als een teken van onkunde, maar als blijk van realistische zelfinschatting, collegiaal vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.