Zoeken

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Wilchem B.V. voor de uitvoering van opdrachten.

1. DEFINITIES
1.1. Wilchem B.V., gevestigd te Papendrecht, alsmede de vennootschappen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan bedienen, zijn gebruiker van deze voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid met: "Wilchem".


1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht geeft aan Wilchem dan wel op andere wijze een overeenkomst met Wilchem aangaat, daaronder begrepen bemiddelingsopdrachten.


2. TOEPASSELIJKHEID EN RECHTSVERHOUDING
2.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door Wilchem uit te brengen offertes, te geven adviezen, te verrichten werkzaamheden, alle door Wilchem aanvaarde opdrachten en op tussen Wilchem en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.


2.2. Offertes van Wilchem zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.


2.3. Indien in offertes dan wel schriftelijke overeenkomsten afwijkende bedingen zijn opgenomen ten opzichte van de onderhavige voorwaarden, dan prevaleren de in de offerte c.q. overeenkomst opgenomen bedingen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor het overige slechts van kracht indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Wilchem aan Opdrachtgever zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.


2.4. Tussen Wilchem en Opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zullen zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Wilchem uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Wilchem worden aanvaard.


2.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaald project, dat wil zeggen voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Een zogenaamde "waakvlamovereenkomst" wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.


3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk bij offerte of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.


3.2. Een opdracht wordt door Wilchem eerst aanvaard na het bereiken van overeenstemming omtrent de inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en de schriftelijke bevestiging hiervan door Wilchem. Een opdracht wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Wilchem tegenover Opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden heeft doen blijken dat Wilchem dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht een opdracht te hebben verstrekt welke door Wilchem is aanvaard, indien door Wilchem met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van Opdrachtgever een aanvang is gemaakt met de uitvoering van een opdracht.


3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes komen te vervallen zodra ter zake gelijke werkzaamheden door Wilchem een nieuwe c.q. aangepaste aanbieding of offerte wordt uitgebracht.


4. INFORMATIEVERSTREKKING
4.1. Opdrachtgever is in het voorkomende geval gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Wilchem overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Wilchem gewenste vorm op de door Wilchem gewenste wijze ter beschikking te stellen.


4.2. Opdrachtgever is gehouden Wilchem onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die direct dan wel indirect voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.


4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wilchem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Opdrachtgever draagt het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.


4.4. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waaruit extra kosten voor Wilchem voortvloeien, welke zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.


4.5. Indien en zolang het niet, tijdig of behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van personeel van Opdrachtgever daartoe noodzaakt, zal Wilchem gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van Opdrachtgever komen. Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling door Wilchem niet binnen 14 dagen alsnog voor ter beschikking stelling van de door Wilchem verlangde informatie en/of medewerking van personeel van Opdrachtgever zorgdraagt, is Wilchem gerechtigd om de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever.


5. DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1. Alle diensten die door Wilchem worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.


5.2. Wilchem bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht van Opdrachtgever wordt uitgevoerd. Wilchem neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke wensen zoveel mogelijk in acht.


5.3. Wilchem is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Wilchem de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


5.4. Het staat Wilchem vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren. De keuze van door Wilchem in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.


5.5. Wilchem kan slechts meerwerk aan Opdrachtgever in rekening brengen, indien en voor zover Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Dit toestemmingsvereiste geldt echter niet indien het verrichten van meerwerk is gelegen binnen de zorgplicht van Wilchem.


5.6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
6.1. Indien zich, voordat met de uitvoering van een opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen gewijzigd worden.


6.2. Aan door Opdrachtgever dan wel Wilchem gewenste wijzigingen van de oorspronkelijke overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, zullen zowel Opdrachtgever als Wilchem naar vermogen gevolg geven. Aan door Opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor Wilchem capaciteit heeft gereserveerd, kan Wilchem alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval Opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is Opdrachtgever voor de niet-benutte gereserveerde capaciteit het overeengekomen tarief plus vergoeding voor de reeds gemaakte kosten verschuldigd.


6.3. Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen, die een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg geëigende maatregelen afgesproken worden om tot een ongestoorde voortgang te komen. Brengen wijzigingen een uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden met zich mee ten opzichte van een tevoren gemaakte begroting, dan zijn de hieruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Wilchem kan worden verweten dat zij de opgedragen werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht, in welk geval de meerkosten voor rekening van Wilchem zullen komen.


6.4. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen tarief of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Wilchem dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.


6.5. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht Opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdrachten wenst te wijzigen, zal, behoudens het hiervoor geregelde, zulks alleen kunnen indien Wilchem die opdracht aanvaardt en Opdrachtgever dus daarvoor verschuldigde kosten en tarieven vergoedt.


7. TERMIJNEN
7.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden door Wilchem dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan Wilchem hebben verleend.


7.2. In de opdracht genoemde termijnen of nadien genoemde termijnen, zijn altijd indicatief en gelden nooit als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van Opdrachtgever.


8. TARIEVEN
8.1. Wilchem en Opdrachtgever maken, bij de totstandkoming van de overeenkomst, bindende afspraken omtrent de wijze waarop het door Wilchem te hanteren tarief tot stand komt. Indien een uurtarief wordt overeengekomen, is een door Wilchem in de offerte afgegeven indicatie met betrekking tot de totale, naar verwachting te besteden tijd niet bindend. Van het overeengekomen tarief kan na het sluiten van de overeenkomst slechts schriftelijk worden afgeweken. Ook indien Wilchem in voorkomende gevallen een opdracht om niet uitvoert, komt een overeenkomst tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.


8.2. De verschuldigde tarieven kunnen ingeval van opdrachten met een langere looptijd (zoals de waakvlamovereenkomsten) periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen. Tariefwijzigingen op deze basis worden Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.


8.3. Door Wilchem opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders uit een wettelijke regeling voortvloeit.


8.4. Wilchem kan van Opdrachtgever een voorschot verlangen op het factuurbedrag of het redelijkerwijs te verwachten verschuldigde bedrag. De door Opdrachtgever betaalde voorschotten op nog te facturen werkzaamheden zullen ten laatste met de eindfactuur verrekend worden. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Wilchem gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Wilchem zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van Opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen c.q. het verlangde voorschot te voldoen, geeft Wilchem het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, interest en schade en zonder schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever.


8.5. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Wilchem kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het hierboven genoemde artikel 8.2, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 5 werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Wilchem genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te ontbinden. In een geval van een dergelijke opzegging c.q. ontbinding is Wilchem niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.

9. BETALING
9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden na het verrichten van de diensten, of op een door Wilchem aan te wijzen bank- of girorekening binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Alle betalingen moeten geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel.


9.2. Wanneer betaling niet binnen de voornoemde termijn geschiedt, is Wilchem gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer Opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is Wilchem bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 500,--. Wilchem is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger blijken, staat het Wilchem vrij vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.


9.3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.


9.4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigd geworden rente en tot slot van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).


10. RECLAMERING
10.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen, onverwijld, schriftelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden dan wel - ingeval van reclames omtrent de hoogte van de factuur - na ontvangst van de factuur aan Wilchem kenbaar te worden gemaakt. Reclames door Opdrachtgever gemeld na verloop van bovengenoemde termijnen zullen door Wilchem niet in behandeling worden genomen.


10.2. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.


10.3. In geval van een gegronde reclame heeft Wilchem de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie, naar evenredigheid, van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief.


11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Wilchem zal de door haar in het kader van de opdracht te verrichte werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Wilchem kan worden verwacht.


11.2. Indien een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zijdens Wilchem veroorzaakt is doordat Opdrachtgever, voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht, Wilchem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wilchem voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.


11.3. De aansprakelijkheid van Wilchem is uitgesloten, behoudens indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen of indien zij aansprakelijk zouden zijn op grond van een dwingendrechtelijke regeling.


11.4. Wilchem is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 3 van dit artikel zou toekomen) slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld zijdens Wilchem, met dien verstande dat voor vergoeding wegens toerekenbaar tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door Wilchem alleen in aanmerking komt die schade waartegen Wilchem verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.


11.5. Wilchem is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 3 van dit artikel zou toekomen) niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak dan ook ontstaan.


11.6. Ingeval - niettegenstaande de in artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen - enige aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade op Wilchem mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag terzake die door Wilchem verrichte werkzaamheden, ten aanzien waarvan Wilchem schadeplichtig is. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van langer dan 1 jaar, wordt het netto factuurbedrag gesteld op het totaal van de facturen bedongen voor 1 jaar en in ieder geval is de aansprakelijkheid van Wilchem beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.


11.7. Wilchem is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Wilchem of Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden en hulppersonen. Wilchem is door Opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.


11.8. Opdrachtgever vrijwaart Wilchem tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van Opdrachtgever, terzake van schade, in welke vorm dan ook, door deze derden geleden, waarvoor Wilchem krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.


11.9. Opdrachtgever vrijwaart Wilchem voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Wilchem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel indien deze veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Wilchem.


11.10. Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens Wilchem in verband met het verrichten van werkzaamheden door Wilchem vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schadeveroorzakende handeling door Wilchem.


12. OVERMACHT
12.1. Wilchem is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in hetv erkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wilchem geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wilchem niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder (doch niet beperkt tot ) werkstakingen in het bedrijf van Wilchem of van derden.


12.2. Wilchem kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


12.3. Indien Wilchem ten tijde van het intreden van de overmachtstoestand haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wilchem gerechtigd om de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen alsmede vergoeding van de reeds gemaakte kosten te verlangen.


13. OPZEGGING/ONTBINDING
13.1. De bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst komt Opdrachtgever slechts toe indien Wilchem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, mits Opdrachtgever Wilchem schriftelijke in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming.


13.2. In het geval een overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en deze overeenkomst niet voor bepaalde tijd is aangegaan, is elke partij bevoegd de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


13.3. In geval van voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Wilchem in ieder geval aanspraak op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden en vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten, onverminderd haar rechten om volledige schadevergoeding te vorderen.


13.4. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, waaronder begrepen de betalingsverplichting ter zake facturen en door Wilchem verlangde voorschotten, alsmede in geval ten laste van Opdrachtgever (conservatoir)beslag wordt gelegd, in het geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Wilchem te hare keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Wilchem tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd het recht tot het vorderen van Opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding der overeenkomst door Wilchem geleden en nog te lijden schade, kosten en rente. In de genoemde gevallen is elke vordering welke Wilchem op Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

14. CONVERSIE
14.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wilchem en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
15.1. Op de met Wilchem gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


15.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Wilchem gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door Wilchem gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij Wilchem een andere rechter adieert.